You are currently viewing L’agricultura Biodinàmica

L’agricultura Biodinàmica

L’agricultura biodinàmica és un mètode d’agricultura ecològica que es va començar a exercir l’any 1924 com una aplicació dels principis de la filosofia de Rudolf Steiner, l’antroposofia.

El terme «biodinàmica» prové del grec bios (vida) i dynamis (força) i vol significar que aquest mètode treballa d’acord amb les energies de la vida, cercant una relació suposadament correcta entre l’home i la terra, procurant assegurar la salut del sòl i les plantes.

Els adobs en aquesta agricultura no poden ser originats per síntesi química i són fabricats amb un sistema propi i especial.

L’agricultura biodinàmica té molt en comú amb altres agricultures orgàniques, ja que dóna molta importància a l’ús d’adobs orgànics i de composts i exclou utilitzar productes de síntesi química en sòls i plantes.

Com mètodes únics en la biodinàmica són les preparacions amb herbes fermentades i les preparacions minerals com additius del compost i com aspersions al camp. També és específic d’aquest sistema l’ús d’un calendari astronòmic per sembrar i per plantar.